Kursy indywidualne u Klienta:

Nasze szkolenia każdorazowo przygotowują specjaliści w danej dziedzinie.

Każdorazowo szkolenie dedykowane dla klienta indywidualnego przeznaczamy dla grupy nie większej niż 10 osób.

Szkolenia standardowo organizujemy w wymiarze trzech dni szkoleniowych- tj. 24 godziny zajęć w Zakładzie u Zamawiającego.

Standardowo pierwszy dzień szkolenia to wykłady teoretyczne, drugi dzień jest dniem praktycznym, który staramy się spędzić w Laboratorium, ewentualnie pracując z próbkami Klienta, trzeci dzień jest dniem podsumowania i omówienia wszystkich problemów jakie pojawiły się w czasie zajęć praktycznych. Dzień trzeci służy usystematyzowaniu wiedzy i podsumowaniu wszystkich spornych kwestii dotyczących problemów badawczych.

 Szkolenie-korozja stopów aluminium dla: Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Mielec

Termin: 24.10.2017 - 26.10.2017

 1. Podstawowe procesy korozji stopów Al.
 2. Klasyfikacja procesów korozji.
 3. Charakterystyka korozyjna stopów Al.
 4. Wpływ procesów technologicznych na powstawanie korozji stopów Al:
  • obróbka mechaniczna
  • przeróbka plastyczna
  • obróbka cieplna
 5. Ochrona przed korozją stopów Al:
  • zasady składowania
  • sposoby konserwacji
  • stosowanie powłok ochronnych
 6. Metody badań korozji stopów Al.
 7. Praktyczna ocena obecności korozji - badania okiem nieuzbrojonym oraz z użyciem przyrządów powiększających (lupa, mikroskopy optyczne).

 

Materiałograficzne badania złączy spawanych dla: Zakłady Metalowe Postęp S.A. Gliwice

Termin: 18.09.2017 - 20.09.2017

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne.
 2. Charakterystyka procesów spawania.
 3. Wpływ procesu spawania na zmiany struktury zachodzące w złączu spawanym stali niestopowych i stopowych.
 4. Niezgodności spawalnicze.
 5. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych.
 6. Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności.
 7. Badania nieniszczące i niszczące stosowane przy wykrywaniu i określaniu niezgodności spawalniczych (w tym badania metalograficzne mikro- i makroskopowe).
 8. Sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodności spawalniczych.
 9. Przykłady zmian struktury i niezgodności spawalniczych powstających przy zastosowaniu określonej techniki spawania.
 10. Badania złączy zgrzewanych:
  • wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 11. Badania złączy spawanych (w nawiązaniu do normy VW01106-1) i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.

 

Szkolenie-inżynieria materiałowa, badania mechaniczne dla: Electrolux Poland Sp. z o.o. Zakład Oława

Termin: 21.06.2017 - 23.06.2017

Cz. I - Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek

 • Pobieranie i metody oprawy próbek
 • Szlifowanie próbek
 • Polerowanie próbek
 • Trawienie zgładów metalograficznych
 • Metody obserwacji próbek metalograficznych
 • Metodyka badan metalograficznych (pomiar wielkości ziarna)
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych
 • Ćwiczenia praktyczne z inkludowania i wykonania zgładów metalograficznych

Cz. II - Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych

 • Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych
 • Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia, współczynnika anizotropii, współczynnika umocnienia

 

W dniach 13-14.03.2017 oraz 20-21.03.2017 zorganizowaliśmy dla dwóch ośmioosobowych grup kurs

Badania Metalograficzne Stali
-mikrostruktura, wtrącenia niemetaliczne, cementyt wtórny, głębokość odwęglenia-

opracowany dla:
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza

program kursu zatwierdzony przez:

Polskie Towarzystwo Stereologiczne

Kurs obejmował łącznie 16 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.


Zajęcia teoretyczne:

 • Przygotowywanie próbek do oceny metalograficznej
 • Podstawy mikroskopii świetlnej
 • Struktury materiałów i podstawy metalografii wraz z omówieniem układu Fe-F3C
 • Badania odbiorowe szyn (metalograficzne) i ich zakres w oparciu o normę PN-EN 13674-1:2011

Zajęcia teoretyczne i praktyczne:

 • Pomiar głębokości odwęglenia w stali wg PN-EN ISO 3887:2005
 • Stopień zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi wg DIN 50602:1985 (metoda K)
 • Metody ujawniania mikrostruktury stali i jej oceny pod kątem normy PN-EN 13674-1:2011
 • Ocena wydzieleń cementytu wtórnego w stali

 

KURS 30.01-01.02.2017 odbył w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
Repetytorium z wybranych zagadnień dot. Badań Wytrzymałości i wad eksploatacyjnych

Był to 3 dniowy kurs szkoleniowy- ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Zamawiającego:

Blok 1:

 • wady eksploatacyjne
 • niezdatność eksploatacyjne
 • wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatację
 • wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość

Blok 2:

 • informacje ogólne z Wytrzymałości Materiałów: podstawowe definicje - celem przypomnienia
 • zachowywanie się stali podczas takich testów, rozkład sił, występujące parametry (granica proporcjonalności, sprężystości JAEL oraz plastyczności YIELD)- wyznaczanie umownych granic
 • kinematyka oraz rozkład sił w trakcie przenoszenia momentu obrotowego oraz w trakcie dynamicznych testów zmęczeniowych, nominalne naprężenia
 • sztywność Materiałów (torsional stiffness - sztywność skrętna) - wyznaczanie z wykresu, wyliczanie
 • testy statyczne zrywania, skręcania itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • testy dynamiczne zmęczeniowe itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów
 • badania w laboratoriach wytrzymałościowych
 • rodzaje pęknięć (przełomów) powstających w wyniku pęknięcia stali i ich interpretacja

 

W terminie 24-26 listopad 2016 r. przeprowadziliśmy szkolenie indywidualne zamawiane obejmujące 24h zegarowe u Klienta:
NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Pomiary twardości, zagadnienia podstawowe z uwzględnieniem próbek ze stopów Al."

Był to 24 godzinny kurs :

 1. Podstawowe zagadnienia związane z twardością metali
 2. Rodzaje twardości i zastosowanie w praktyce
 3. Twardość Rockwella - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 4. Twardość Brinella - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 5. Twardość Vickersa - czynniki, które mają największy wpływ na wynik
 6. Różnice między HV/HRB/HRC
 7. Sposoby pomiaru : - nietypowe sposoby podparcia próbki (np. na wałku)
 8. Przygotowanie próbek do pomiaru: - co ma największy wpływ na wynik pomiaru
 9. Kalibracja przyrządów przed pomiarem: - rozrzut wyników kalibracji - interpretacja
 10. Ocena wyników po pomiarze twardości: - jak interpretować wyniki graniczne
 11. Powtarzalność wskazań twardościomierza i szacowanie niepewności pomiaru
 12. Kalibracja twardościomierza przed pomiarem. - analiza świadectwa kalibracji wzorców twardości (najważniejsze informacje dla operatora)
 13. Pomiar twardości aluminiowych stopów odlewniczych metodą Rockwella w skali B. Pomiar na powierzchni
 14. Wpływ porowatości i mikroporowatości dendrytycznej na twardość i własności użytkowe części. Rodzaje porowatości. Ocena mikrostruktury stopów EN AC-46000

 

W dniach 30 maj - 1 czerwiec 2016 r. odbył się kurs w firmie:
Neapco Europe Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Interpretacja struktur i wad materiałowych dla procesu hartowania indukcyjnego, zgrzewania tarciowego i nawęglania oraz spawania"

Był to 3-dniowy kurs :

 1. Jakość i zmienność materiału wejściowego do poszczególnych procesów cieplnych a obróbka cieplna i cieplno-chemiczna:
  • struktura
  • wielkość ziarna
  • twardość
  • pasmowość
  • materiał walcowany / kuty (różnice)
  • zanieczyszczenia
  • znaczenie pierwiastków stopowych (mikrododatki) w składzie chemicznym
 2. Teoretyczne omówienie procesów wraz z wpływem poszczególnych parametrów procesu na przemiany w materiale (struktura , twardość, wielkość ziarna itp.):
  • hartowanie indukcyjne -natężenie prądu, czas grzania, częstotliwość, itp.
  • nawęglanie - temperatura (nawęglanie/hartowanie/odpuszczanie), potencjał węglowy, czas, itp.
  • zgrzewanie tarciowe - temperatura, docisk, itp.
  • spawanie laserowe - natężenie, czas, prędkość stygnięcia, itp.
 3. Naprężenia (rozkłady naprężeń) w materiale w procesach cieplnych i cieplno-chemicznych
 4. Nieprawidłowości procesowe i zmienność materiału wejściowego a wpływ na zmiany w strukturze i twardości
  • "inżynieria wsteczna" - rozpoznawanie zmian w procesie poprzez zmiany w strukturze i twardości
 5. Procesy cieplne do omówienia:
  • hartowanie indukcyjne/odpuszczanie (materiał C45/C50)
  • nawęglanie z hartowaniem/odpuszczaniem (materiał 16MnCr5/26MnCrS5)
  • zgrzewanie tarciowe(materiał C45/C50 potencjał Mn)
  • spawanie laserowe ( materiał C45 z MW1000L bez dodatkowego materiału na spoinę)

 

W dniach 16-18 maj 2016 odbył się 3 dniowy kurs w firmie:
AKS Precision Ball Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Inżynieria Materiałowa Mikrostruktury stali na łożyska toczne"

Był to 3-dniowy kurs:

 • mikrostruktury stali na łożyska toczne
 • metody badawcze stali na łożyska toczne
 • norma PN-EN ISO 683-17 Stale do obróbki cieplnej + część dot. stali na łożyska kulkowe
 • norma ASTM dot. stali na łożyska toczne
 • nieprawidłowości mikrostruktur stali na łożyska toczne zachodzące podczas hartowania i odpuszczania
 • ćwiczenia mikroskopowe stali na łożyska toczne - przeprowadzona na próbkach własnych
 • ćwiczenia praktyczne z inkludowania i wykonania zgładów metalograficznych

 

W dniach 26-28 luty 2016 odbył się 3 dniowy kurs dla firm:

 • Laboratorium metalograficzne- Kuźnia Jawor S.A.
 • NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o.

Szkolenie odbyło się na terenie Laboratorium jednej z firm zamawiających ten kurs.

Tematyka została podzielana na dwa bloki:

"Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek"

 1. Pobieranie i metody oprawy próbek
 2. Szlifowanie próbek
 3. Polerowanie próbek
 4. Trawienie zgładów metalograficznych
 5. Metody obserwacji próbek metalograficznych
 6. Metodyka badan metalograficznych/ Metodyka badań elementów po obróbce cieplnej
 7. Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej;(dodane)
 8. Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej
 9. Powłoka cynkowa fosforanowa- badanie grubości powłoki.(dodane)

"Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"

 1. Wielkości określane przy badaniu właściwości mechanicznych
 2. Statyczna próba rozciągania z pomiarem wydłużenia
 3. Próba udarności
 4. Pomiary statyczne twardości i mikro twardości

 

W dniach 8-10 luty 2016 odbył się 3 dniowy kurs w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

Tematyka kursu:
"Interpretacja struktur i wad materiałowych po eksploatacji i obróbce cieplnej"

Dzień pierwszy

 • wady eksploatacyjne
 • niezdatność eksploatacyjne
 • wpływ uszkodzeń na własności - skutki eksploatację
 • wpływ struktury materiałów na tarcie i zużycie determinujące niezawodność i trwałość
 • przyczyny powstawania nieciągłości nieciągłości:
  - rodzaje
  - występowanie
  - charakterystyka

Dzień drugi

 • interpretacja struktur i wad materiałowych w aspekcie wybranych procesów obróbki cieplnej metali oraz złączy - ogólne informacje
 • interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji - ogólne informacje
 • przykłady interpretacji struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

Dzień trzeci

 • wytrzymałość - informacje ogólne
 • zarządzanie i zapewnienie jakości wg PN EN ISO/IEC 17025 w laboratoriach badań materiałowych
 • walidacja, weryfikacja i interpretacja wyników
 • opracowanie wyników pomiarów, szacowanie niepewności pomiarów w zakresie badań mechanicznych
 • metody statystyczne w zakresie badań mechanicznych materiałowych
Był to już kolejny kurs dla: GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

co nas niezwykle cieszy.

Klienci, którzy zamawiają kolejne szkolenia są dla doskonałym potwierdzeniem, tego że nasze kursy spełniają oczekiwania i ich poziom zapewnia stały rozwój w dziedzinie inżynierii materiałowej pracownikom tych firm.

Naszym celem jest wysoka jakość przekazywanej wiedzy, co sprawdzamy na miejscu konsultując wyniki szkolenia zarówno poprzez Ankiety ewaluacyjne dla uczestników kursów jak i rozmawiając z Szefami grup szkoleniowych po zakończeniu kursów.

 

W dniach 28-30 września 2015 r. odbył się kurs w firmie:
GKN Driveline Polska Sp. z o.o.
ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica

"Szkolenie z inżynierii materiałowej"

Był to 3-dniowy kurs:

 • Wstęp teoretyczny - (czym różnią się czyste metale od stopów, po co wytwarzamy stopy metali) ;
 • Metalurgia - Co to jest stal. Sposoby otrzymywania (wytapiania stali), stopowanie i rafinacja pozapiecowa, sposoby jej odlewania (COS - ciągłe odlewanie stali, odlewanie z góry, odlewanie syfonowe - z dołu);
 • Budowa krystalograficzna - odmiany alotropowe żelaza oraz ich wpływ na własności mechaniczne i plastyczne (podatność do obróbki plastycznej) ;
 • Próby naprawy likwacji we wlewkach - obróbka plastyczna na gorąco (walcowanie, ciągnienie, kucie (swobodne, matrycowe, na prasach hydraulicznych, młotach lub kowarkach), stopień przerobu, gniot i ich wpływ na własności oraz naprężenia i podatność do późniejszej obróbki cieplnej;
 • Wykres żelazo-węgiel:
  • Struktury stali stosowanych w GKN-ie (38B3, UC1, UC2, XC45, Ck45, 41Cr4)
 • Krzywe CTPC oraz CTPi;
 • Wytyczne do hartowania:
  • Skład chemiczny stali i jej przewodnictwo cieplne
  • Hartowność stali
  • Utwardzalność stali
  • Utwardzanie cieplne
  • Ulepszanie cieplne
 • Urządzenia do nagrzewania;
 • Urządzenia do chłodzenia;
 • Metody hartowania;
 • Hartowanie indukcyjne:
  • Wiadomości podstawowe
  • Metody hartowania indukcyjnego
  • Zasady konstruowania wzbudników
  • Dobór częstotliwości prądu, gęstości mocy i czasu grzania
  • Oziębianie
  • Odpuszczanie
  • Próby technologiczne
  • Zalecenia ogólne
 • Odpuszczanie - rodzaje, powody, wady (kruchość nieodwracalna i odwracalna) sterowanie własnościami (twardość, plastyczność, kruchość);
 • Obróbka cieplno-chemiczna:
  • Nawęglanie - omówienie istoty procesu, rodzaju materiałów dla nawęglania, dobór grubości warstwy nawęglanej
  • Azotowanie - jak w przypadku procesu nawęglania
 • Analiza wad i błędów możliwych w obróbce cieplnej:
  • Źle dobrana temperatura austenityzowania
  • Źle dobrany czas austenityzowania
  • Źle dobrane urządzenie grzewcze
  • Źle dobrana atmosfera ochronna
  • Źle dobrane medium chłodzące
  • Źle dobrana temperatura odpuszczania
  • Źle dobrana ilość odpuszczań
  • Nieodwracalna i odwracalna kruchość odpuszczania
 • Podstawy procesów spajania metali i ich stopów:
  • Różnice między spawaniem a zgrzewaniem
  • Spawanie plazmowe i laserowe
  • Zgrzewanie w tym tarciowe
  • SWC - strefa wpływu ciepła i jej wpływ na własności spajanych elementów

 

W dniach 29-31 lipca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
AAM Poland Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 16-18, 58-100, Świdnica

"Inżynieria Materiałowa- Przygotowanie, badania i ocena próbek-kompendium wiedzy"

Był to 3-dniowy kurs:

 • Pobieranie i metody oprawy próbek;
 • Szlifowanie próbek;
 • Polerowanie próbek;
 • Trawienie zgładów metalograficznych;
 • Metody obserwacji próbek metalograficznych;
 • Metodyka badan metalograficznych/ Metodyka badań elementów po obróbce cieplnej;
 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów przerabianych plastycznie i obrabianych cieplnie;
 • Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów obrabianych mechanicznie;
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ilościowej analizy mikrostruktury;
 • Obróbka cieplna połączeń spawanych;
 • Badania odbiorowe połączeń spawanych ;
 • Metalograficzne metody analizy wad i niezgodności spawalniczych złączy spawanych i zgrzewanych;
 • Wady wynikłe z nieprawidłowego przebiegu procesów obróbki cieplnej;
 • Charakterystyka podstawowych struktur metalograficznych w materiałach po obróbce cieplnej;
 • Hartowanie w piecach komorowych w atmosferze kontrolowanej;
 • Odpuszczanie w piecach komorowych;
 • Nawęglanie;
 • Azotowanie;

 

W dniach 08-10 lipca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
Faurecia Automotive Seating Plant Walbrzych Recliners FAURECIA WALBRZYCH S.A
ul. Jachimowicza 3, 58-306 Walbrzych

"Kurs "P"- Badania niszczące połączeń spawanych i zgrzewanych"

Był to 3-dniowy kurs :

 1. Procesy spawalnicze jako procesy specjalne;
 2. Uznawanie technologii spawania na podstawie badań technologii spawania;
 3. Badania odbiorowe połączeń spawanych;
 4. Określanie poziomów jakości połączeń spawanych według niezgodności spawalniczych Wymiary graniczne niezgodności. Kryteria dopuszczalności;
 5. Spawalnicze Kryteria Akceptacji;
 6. Metody niszczące badania połączeń spajanych:
  • statyczna próba rozciągania poprzecznego i wzdłużnego
  • badania zmęczeniowe
  • badania odporności na kruche pękanie:
   próba zginania; próba udarności; próba twardości; badania makroskopowe i mikroskopowe; próby technologiczne
 7. Badania złączy zgrzewanych:
  • wady połączeń zgrzewanych oporowo
  • spawalnicze kryteria akceptacji dla złączy zgrzewanych
 8. Wady i niezgodności spawalnicze oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu;
 9. Badania złącz spawanych i zgrzewanych na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.

 

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. odbył się kurs w firmie:
AMVIAN AUTOMOTIVE (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Laskowa 29a, 05-600 Grójec

"Badania niszczące spoin oraz kontrola makrograficzna spoin"

Był to 2-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • prawidłowe przygotowywanie próbek;
 • ocena głębokości przetopu spawu, strefa wpływu ciepła (HTZ);
 • badania niszczące spoin a pomiar twardości-co nam daje wiedza o twardości w przypadku oceny spoin;
 • archiwizacja obrazów i pomiary spoin- makrografii;
 • raport końcowy i wnioski.

 

W dniach 28-30 stycznia 2015 r. odbył się kurs w firmie:
GKN Driveline Poland Sp. z o.o.
ul. Południowa 18, 56-400 Oleśnica

"Badania wytrzymałościowe materiałów"

Był to 3-dniowy kurs z jednym dniem praktycznym - ćwiczenia i seminarium na próbkach i urządzeniach Klienta:

 • informacje ogólne z wytrzymałości materiałów: podstawowe definicje - celem przypomnienia;
 • zachowywanie się stali podczas takich testów, rozkład sił, występujące parametry (granica proporcjonalności, sprężystości JAEL oraz  plastyczności YIELD) - wyznaczanie umownych granic;
 • kinematyka oraz rozkład sił w trakcie przenoszenia momentu obrotowego oraz w trakcie dynamicznych testów zmęczeniowych, nominalne naprężenia;
 • sztywność materiałów (torsional stiffness - sztywność skrętna) - wyznaczanie z wykresu, wyliczanie;
 • testy statyczne zrywania, skręcania itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów;
 • testy dynamiczne zmęczeniowe itp. - sposoby wykonywania testów, odczyty wyników z wykresów;
 • badania w laboratoriach wytrzymałościowych;
 • rodzaje pęknięć (przełomów) powstających w wyniku pęknięcia stali i ich interpretacja.

 

W dniach 16-17 czerwca 2014 odbył się 16-godzinny kurs w firmie:
Nexteer Automotive Sp. z o.o. Gliwice

Tematyka kursu:
Analiza przełomów


Dzień pierwszy

 • Ocena podatności materiału na pękanie
 • Teoria Griffitha
 • Badanie udarności
 • Metody określania pracy zarodkowania i wzrostu pęknięcia
 • Próba liniowo sprężystej mechaniki pękania
 • Metoda COD (Krytycznego rozwarcia pęknięcia)

Dzień drugi

 • Badanie wytrzymałości zmęczeniowej i fraktografia - przykłady przełomów
 • Krzywe Wohlera
 • Przełom zmęczeniowy
 • Zapobieganie zmęczeniu
 • Podział złomów i cechy charakterystyczne
 • Makrobudowa złomów a rodzaj pęknięcia
 • Ślady wgnieceń na złomach

 

W dniach 11-13 grudnia 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
General Motors Manufacturing Poland Sp.z o. o. - Zakład Tychy

Tematyka kursu:
Interpretacja struktur i wad materiałowych po długotrwałej eksploatacji

 

W dniach 12-13 grudnia 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Tematyka kursu:
Badania wytrzymałościowe w laboratoriach

 

 

W dniach 11-12 października 2013 oraz 25-26 października 2013 przeprowadziliśmy kurs indywidualny dla klienta:
DCStal Sp. z o.o.
ul. Główna 60, 51-180 Wrocław-Psary

Tematyka kursu:
Szkolenie specjalistyczne z zakresu procesów wytwarzania, obróbki oraz zastosowań stali

 

 

W dniach 25-27 września 2013 przeprowadziliśmy kolejny kurs indywidualny dla klienta:
Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Leonarda da Vinci 5 44-109 Gliwice

Tematyka kursu:
Ekspertyzy materiałowe. Metalograficzne metody interpretacji wad materiałowych wyrobów przerabianych plastycznie, obrabianych cieplnie i odlewów Al.

Kursy obejmowały łącznie 24 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń.

W dniach 26-28.11.2012 przeprowadziliśmy kolejny kurs indywidualny dla klienta:
P U-P "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12; 59-916 Bogatynia

Tematyka kursu:
Kurs G: Pomiary twardości - metody oparte o mierniki stacjonarne i przenośne. Ocena i porównanie wyników, szacowanie niepewności pomiarów. Twardość a struktura i inne własności materiałów.

 • Pomiar twardości metodami ze statycznym wciskaniem wgłębnika
 • Pomiar mikrotwardości
 • Dynamiczne i inne metody pomiaru twardości
 • Pomiary twardości w różnych temperaturach
 • Zastosowanie automatycznej stacji pomiarów twardości metodą Vickersa i Knoopa
 • Praktyczne wskazówki do uzyskiwania poprawnych wyników pomiarów twardości
 • Sprawdzanie twardościomierzy
 • Opracowanie wyników oraz przykłady zastosowań metod statystyki matematycznej; walidacja w odniesieniu do pomiarów twardości
 • Ocena wiarygodności badań twardości przenośnymi twardościomierzami
 • Pisanie instrukcji pomiarów zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 17025
 • Nowe techniki pomiaru twardości, m.in. "TIV -to klasyczny Vickers czy wykorzystanie analizy obrazu"

W okresie od 25.05.2012 do 01.07.2012 odbyły się szkolenia dla AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy.

Tematy kursów:

"Metody preparatyki próbek metalograficznych. Techniki obserwacji mikroskopowych"

Kurs obejmował łącznie 24 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 25.05.2012 do 27.05.2012.

"Metodyka pomiarów twardości"

Kurs obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 16.06.2012 do 17.06.2012.

"Interpretacja struktur metalograficznych w zależności od typu materiału, procesu technologicznego wytwarzania i zastosowanych metod obróbki"

Kurs obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 30.06.2012 do 01.07.2012.

W dniach 17-18. maja 2012 przeprowadziliśmy dla Grupa Kęty S.A. kurs w Zakładzie Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu Zamawiającego. Tematyka kursu: "Pomiar średniej wielkości ziarna wg normy ASTM E112".

Mikroskop: Metalograficzny odwrócony GX71 - Firmy Olympus

Oprogramowanie: Stream Motion Firmy Olympus

Metody pomiaru średniej wielkości ziarna: Planimetryczna; Intercept; Porównawcza.

 1. Próba eliminacji ręcznego wrysowywania granic ziaren - zastosowanie odpowiednich filtrów, zmiana obrazu z RGB na obraz o różnych odcieniach szarości.
 2. Ocena średniej wielkości ziarna (stopy AL z serii: 2×××; 3×××; 5×××; 4×××; 6×××; 7×××) wg normy ASTM E112 - metodą planimetryczną, intercept oraz porównawczą.

Uczestnicy kursu otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu kursu zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Stereologiczne.

W dniach 11-13.04.2012 odbył się kurs dla:
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach.
"Ocena VT, makro- i mikroskopowa połączeń lutospawanych"

Część 1

11-04-2012

Zagadnienia dotyczące teorii badan wizualnych, norm związanych z badaniami VT

 • podstawy fotometrii i optyki,
 • narzędzia oraz przyrządy optyczne stosowanie w badaniach wizualnych,
 • zakres i technika badania wizualnego,
 • normy związanie z techniką i obiektem badania wizualnego,
 • oświetlenie i warunki obserwacji niezgodności oraz ich kontrola.

Część 2

12-13.04.2012

Zagadnienia badań mikro i makro dotyczących lutospoin, zajęcia praktyczne oceny połączeń lutospawanych:

 • charakterystyka procesu lutospawania, cykl cieplny, strefy złącza lutospawanego,
 • praktyczna (szybka) ocena złącza lutospawanego - ilościowa i jakościowa,
 • rodzaje dostępnych metod do wykorzystania na linii i poza nią,
 • wady i wartości graniczne (wymiary) podczas oceny lutospawania,
 • pobieranie próbek do badania, przygotowanie zgładów,
 • wykrywanie niezgodności,
 • naprawa i ocena naprawy nieprawidłowej lutospoiny,
 • duża ilość próbek dla przykładu i do oceny.

W dniach 25-27 XI. 2011 przeprowadziliśmy 24 godzinne Szkolenia z zakresu teorii spawania w Zakładzie Zamawiającego tj. Kirchhoff Polska Sp. z o.o, Oddział Gliwice .

Program kursu obejmował:

 • Zasady fizyczne powstawania złączy spawanych
 • Klasyfikacja procesów spawalniczych
 • Rodzaje złączy, pozycje spawania
 • Wpływ metody i energii spawania na strukturę stali w strefie wpływu ciepła
 • Metody spawania
 • Zaawansowane metody spawania stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
 • Wpływ technologii spawania na geometrię złącza spawanego
 • Badania złączy spawanych niszczące i nieniszczące
 • Rodzaje niezgodności spawalniczych
 • Przyczyny powstawania niezgodności spawalniczych i metody przeciwdziałania

Kurs został przygotowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i dostosowany merytorycznie do bieżących potrzeb pracowników. Wykładowca po wstępnych negocjacjach z Kierownictwem odpowiedzialnym za przeszkolenie personelu przygotował program, który został zaakceptowany i przyjęty do realizacji szkolenia. Szkolenie zostało jak zawsze zakończone testem sprawdzającym poziom przyswojenia wiedzy przez kursantów i ankietą oceniającą nasze szkolenie.

Na zakończenie kursanci otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kolejny kurs zorganizowany przez Biuro Techniczno - Szkoleniowe "DCOSBIM" z programem zatwierdzonym przez Polskie Towarzystwo Stereologiczne obejmował łącznie 16 godziny wykładów, zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń w okresie od 24.11.2011 do 25.11.2011. Kurs został przeprowadzony w Zakładzie Zamawiającego Electrolux Poland Sp. z o.o. w Oławie.

Techniki obserwacji próbek metalograficznych. Interpretacja obrazów

 • Postawy pobierania i przygotowania próbek metalograficznych
 • Podstawowe definicje dotyczące mikrostruktury
 • Techniki obserwacji próbek metalograficznych
 • Wykorzystanie możliwości mikroskopii świetlnej i elektronowej do obserwacji struktury materiałów
 • Interpretacja obrazów mikroskopowych - ocena wyników mikroskopowej obserwacji
 • Ocena mikrostruktur na próbkach Zamawiającego
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące ilościowej analizy mikrostruktury
 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazu oraz archiwizacja i raportowanie danych

W dniach 25-26 sierpnia 2011 zorganizowaliśmy 24-godzinny kurs
Kurs F - "Badania mechaniczne w laboratoriach materiałowych"
dla:
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., 43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8.

Zajęcia na kursie przeprowadzili nasi doświadczeni wieloletni wykładowcy. Kursanci dzielnie wytrzymali dwa dni 12-godzinnych wykładów, ćwiczeń praktycznych i teoretycznych.
Program szkolenia został specjalnie dostosowany do wymagań Kierownictwa Zakładu.

W dniach 22-24 września 2011 zorganizowaliśmy 24-godzinny kurs
"Metody preparatyki i techniki obserwacji próbek metalograficznych"
dla:
HUTA ŁABĘDY S.A., 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45.

Inicjatorem zorganizowania kursu był Kierownik Laboratorium Huty Łabędy S.A. .
Kurs przeprowadziliśmy na miejscu w nowym laboratorium klienta, które niedawno zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia do przygotowania zgładów metalograficznych oraz mikroskop z systemem analizy obrazu.
Celem kursu było zapoznanie zarówno z nowoczesnymi metodami preparatyki i technikami obserwacji próbek metalograficznych, jak również szkolenie z zakresu materiałoznawstwa i umiejętności doboru metod preparatyki pod konkretne cele badawcze zakładu.
Przeprowadzono trzydniowe zajęcia na kursie zarówno teoretyczne w formie wykładów, jak również ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem norm i procedur stosowanych w laboratorium kontrahenta.

W dniach 14-15.05.2011 odbyły się szkolenia z zakresu zgrzewania oporowego dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o, Oddział Gliwice

Plan szkolenia:

 1. Zasady - metody zgrzewania (cykl zgrzewania)
 2. Ocena wizualna zgrzeiny
 3. Opis parametrów zgrzewanie (twarde, miękkie )
  • zgrzewanie impulsami
  • programy zgrzewania (2 lub 3)
  • wpływ impulsów na powstawanie wypływki, odprysków;
 4. Kształty elektrod (do różnych grubości blach łączonych);
 5. Miejsca zgrzewania (odległości od siebie i od krawędzi, bocznikowanie prądu, praca na ścinanie);
 6. Zgrzewanie wieloimpulsowe;
 7. Zgrzewanie ocynku;
 8. Zgrzewanie garbowe j/w.

W dniach 7-9.04.2011 zorganizowaliśmy kurs dla Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

Szkolenie dla Inżynierów Jakości ds. jakości dostawców (SQE) dla przemysłu samochodowego.
Procesy przemian zachodzących w trakcie obróbki cieplnej.
Dobre i złe praktyki stosowane przez wytwórców.

Celem szkolenia jest zaznajomienie Inżynierów Jakości ds. jakości dostawców (SQE) ze zjawiskami zachodzącymi w czasie procesów obróbki cieplnej, tak aby mogli oni w trakcie swoich wizyt u dostawców, w hutach czy w zakładach obróbki cieplnej i cieplno chemicznej, zwrócić uwagę, czy firmy spełniają założone specyfikacje i przestrzegają parametrów procesów.

Zakres szkolenia:

 1. Uzasadnienie stosowania obróbki cieplnej czy cieplno chemicznej.
 2. Podstawowe zjawiska zachodzące w stali podczas nagrzewania i chłodzenia.
 3. Omówienie przemian fazowych C-Fe na podstawie układu żelazo-węgiel.
 4. Scharakteryzowanie niżej wymienionych rodzajów cieplnej i cieplno - chemicznej ze zwróceniem uwagi na kluczowe parametry, np. potencjał węglowy, temperatura, wyjaśnienie dlaczego czas odpuszczania powinien być liczony od momentu gdy części a nie atmosfera w piecu osiągnęły zadaną temperaturę itp.
 5. Przykłady dobrych i złych praktyk stosowanych w hartowniach
  • hartowanie indukcyjne pojedynczych elementów,
  • hartowanie w piecach komorowych w atmosferze kontrolowanej,
  • odpuszczanie w piecach komorowych,
  • odpuszczanie indukcyjne pojedynczych elementów,
  • nawęglanie,
  • węgloazotowanie.

Na zakończenie szkolenia prowadzący przeprowadza ćwiczenia w postaci tzw. "Burzy mózgów" polegające na zasymulowaniu sytuacji gdy Inżynier Jakości ds. jakości dostawców (SQE) występuje w roli audytora, a wykładowca w roli przedstawiciela dostawcy.

Ćwiczenie ma na celu uświadomienie na co należy zwrócić uwagę odwiedzając firmę z branży OC, biorąc pod uwagę kilka potencjalnych problemów, czyli np. elementy za twarde, elementy za miękkie, niestabilność twardości w kolejnych partiach obrabianych elementów i spróbować powiązać je z błędami podczas procesu.

Czas szkolenia 20 godz. zajęć.

 

W październiku 2010 przeprowadziliśmy dla firmy YAGI Poland Factory Sp. z o.o. w Żarowie szkolenie z zakresu: Wyposażenie, preparatyka i metody badawcze w przemysłowym laboratorium metalograficznym. Techniki obserwacji próbek metalograficznych.

W styczniu 2010 przeszkoliliśmy koleją grupę pracowników
Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o.o. w Zakładzie w Gliwicach.

W dniach 09-11.10.2008 przeprowadzono specjalnie na zamówienie Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o.o. kurs "Badanie makrograficzne złączy spawanych" w zakładzie u Zamawiającego.
W przypadku zainteresowania taką formą szkolenia prosimy o zapoznanie się z ofertą specjalną.